In 2006 publiceerde de Sectorraad Paarden (SRP) in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Handreiking paardenhouderij en ruimtelijke ordening. De Handreiking werd in februari 2009 geactualiseerd, maar sindsdien is de wet- en regelgeving dermate ingrijpend veranderd dat een derde versie van de Handreiking noodzakelijk bleek.

De belangrijkste verandering betreft de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking trad. Met deze wet zijn de bouwvergunning, de aanlegvergunning maar ook de ontheffing van het bestemmingsplan verdwenen en geïntegreerd in de integrale omgevingsvergunning. De nieuwe Wabo verklaart  ook waarom de naam van de Handreiking is veranderd in de Handreiking paardenhouderij in het omgevingsrecht. Vooral als gevolg van de Wabo is de tekst en de opbouw van de Handreiking ingrijpend aangepast.

Het doel van de Handreiking is sinds de eerste versie werd vervaardigd niet veranderd: het verschaffen van een instrumentarium waarmee het bevoegd gezag bij rijk, provincie en vooral gemeenten het ruimtelijke beleid voor de paardenhouderij kan vormgeven. Daarnaast dient de Handreiking als een informatiebron voor de paardenhouderij en de verschillende partijen die in deze sector werkzaam zijn.

De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat de Handreiking in een duidelijke behoefte voorziet. De toegenomen betekenis van de paardenhouderij voor het buitengebied wordt inmiddels algemeen onderkend en ook in economisch opzicht is de Nederlandse paardenhouderij een factor van betekenis. Vooral in de paardenfokkerij spelen Nederlandse bedrijven wereldwijd een vooraanstaande rol.

Aanbevelingen en suggesties ten aanzien van de handreiking zijn welkom en kunnen worden gemaild naar [email protected]. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en door iedereen hier te downloaden.